Jaaroverzicht 2018

Graag willen we met jullie delen wat het Gangmakersgilde in 2018 heeft gedaan om het Gangmaken verder te ontwikkelen.

Op dit moment zijn 43 gangmakers lid van het gilde.

Enkele observaties:

 1. Bij elke introductiebijeenkomst zijn er deelnemers die zeggen dat ze zo blij zijn te ontdekken dat ze niet de enige zijn die op deze manier in het werk staan.
 2. Steeds meer mensen melden zich via – via voor een introductiebijeenkomst.
 3. Het is voor de nieuwelingen gelijk leuker als er aansluitend een Gilde-avond is. Daarom worden volgend jaar de introductiebijeenkomsten (4x) steevast gevolgd door een Gilde-avond (2x) of een verdiepende bijeenkomst.
 4. Meer en meer is de organisatie van activiteiten in handen van diverse gildeleden.
 5. Een gilde met 150 mensen is misschien wel te groot om elkaar te kennen en van elkaar te kunnen leren.

Algemene Gildebijeenkomsten

Dit jaar zijn er twee Gildeavonden geweest: 24 april en 30 oktober.

Op 24 april hebben Joke Visser, Monique Wijnties en Jeanet Bouw aan de hand van verhalen proberen te doorgronden wat gangmakers-kenmerken zijn. Versterk je je eigen gangmakerschap door te vertellen over de kleine, alleen voor jou zichtbare successen als gevolg van eigen handelingen? Hoe keer je een wijziging in positie, waardoor je energie voor gangmaken wegebt, ten goede?

De gildeavond van 30 oktober is door Roos Verheggen en Daphne Wiersma voorbereid, samen met Rosa Lucassen van de coöperatie Netwerk&co. Onderwerp is ‘energie in netwerken’ en mogelijk gereedschap voor co-creatie. Op welke momenten en vanuit welke positie voel je je daarin als gangmaker helemaal in je element? Deze avond waren we met zoveel gildeleden dat het niet meer paste in onze vaste ruimte in De Branding.

Dit jaar hebben we in totaal vijf introductiebijeenkomsten gehouden, waardoor het aantal gildeleden meer dan verdubbeld is ten opzichte van eind 2017. Tijdens de introductiebijeenkomsten vragen we de deelnemers om een lijst in te vullen met de kenmerken van gangmakers. Dit doen we totdat er 100 ingevulde lijsten zijn.

Literatuurbesprekingen

Dit jaar is een start gemaakt om met elkaar als gildeleden boeken te bespreken.

Op 12 januari: Jan Smit: Bezielde professionals & pionierende wethouders. Centraal in dit boek staat de invoering van werkgemeenschappen en transformatie-dialogen. Iedereen die betrokken is bij de zorg, inclusief cliënt/cliëntsysteem, gaat met elkaar in dialoog om er op die manier achter te komen wat de beste zorg is voor deze cliënt in deze specifieke situatie en hoe deze het beste vorm kan krijgen.

Op 18 januari was het boek van ‘Wouter Hart, Anders vasthouden’ aan de beurt. In deel I van het boek laat Wouter Hart zien hoe we binnen organisaties beter kunnen aansluiten bij waar het in de praktijk werkelijk over gaat. Deel II richt zich erop om professionals een meer actieve rol te laten spelen in de oplossing en deel III beschrijft welke dynamiek ondersteunend is aan het versterken van de organisatie. Bij elk deel worden sleutels genoemd die hierbij kunnen helpen. We hebben bediscussieerd of en hoe we als gangmaker gebruik maken van de 9 sleutels en welke meerwaarde ze voor ons hebben.

Hier een verslag van de boekbesprekingen:

Gangmakende kwaliteitsprofessionals

Ongeveer eenderde van de Gildeleden heeft ‘kwaliteit’ als specifiek aandachtsgebied. Gangmakende kwaliteitsprofessionals ervaren heel veel herkenning met andere gangmakers, maar door hun gerichtheid op kwaliteit bevinden ze zich ook in een specifieke context. Vanuit de behoefte om ervaringen en vraagstukken in relatie tot kwaliteit en gangmaken met elkaar te kunnen uitwisselen en om het belang van gangmaken door kwaliteitsprofessionals te ‘herkennen’ en te ‘erkennen’, is voor de groep ‘gangmakende kwaliteitsprofessionals op 13 november 2018 een aparte bijeenkomst  georganiseerd.

Het artikel van Lia over gangmaken en twee perspectieven – gepubliceerd online en in het tijdschrift van Sigma, september 2018 –  en de daarin gestelde vraag hoe je als kwaliteitsprofessional meer ruimte kunt creëren voor het 2e perspectief en welke taal en tools hierbij ondersteuning kunnen geven, stond in deze bijeenkomst centraal.

De avond smaakt naar meer. Of en hoe we binnen het Gilde aandacht geven aan het thema kwaliteit, gaat verder uitgewerkt worden.

Publicaties

In april 2018 heeft Lia de Vos een blog geschreven over ‘Misvattingen over veranderen’. Zij werd geïnspireerd door een artikel van Jaap Boonstra over misvattingen over leiderschap.

Ook heeft Lia in september een artikel over Gangmaken en twee perspectieven op kwaliteit geschreven. Dit is gepubliceerd online en in het tijdschrift van Sigma. Het artikel is als basis gebruikt voor de bijeenkomst van 13 november (zie hierboven).

In april is de voorjaarsnieuwsbrief verspreid onder de Gildeleden en andere belangstellenden.

De blog en het artikel zijn beide geplaatst op de website www.Gangmaken.nu

Verder ontwikkelen van inspiratie-aanbod

Om het inspiratieaanbod ‘Stap uit je patroon’ uit te werken heeft Daphne een survey uitgezet onder de gildeleden. Inzicht: mensen willen niet zozeer uit hun patroon stappen als  wel hun identiteit als gangmaker versterken. En mensen missen tot nu toe sparringspartners. De uitkomsten geven Daphne houvast om het aanbod verder uit te werken.

We hebben besloten om de halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten te vervangen door Eerste Hulp bij Gangmaken (EHBG). Een manier om snel de koppen van gangmakers bij elkaar te steken op het moment dat de vraag actueel is en energie geeft. De eerste EHBG was op 23 juli.

EHBG past beter bij gangmaken dan vooraf geplande intervisiebijeenkomsten. Naast dat je aansluit bij de actualiteit, is het makkelijk door ieder gildelid te initiëren, kun je bij iemand thuis afspreken en dus ook buiten Utrecht voor gildeleden uit andere delen van het land. Ook bij EHBG is de intervisiemethode voor gangmaken helpend en die is nu via www.gangmaken.nu/inspiratieaanbod te downloaden.

Communicatie

Voor de onderlinge communicatie is de besloten LinkedIngroep Gangmaken gestart. Helaas lukt het nog niet om automatisch mailtjes te sturen als iemand een bericht in de groep heeft geplaatst. Daardoor is echt actieve uitwisseling nog niet goed mogelijk.

Organisatie

Verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie van het Gangmakersgilde is het organiserend comité dat bestaat uit Daphne, Jeanet en Lia.

Verantwoordelijkheden organiserend comité (OC):

 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Logistieke organisatie introductie-, verdieping- en gildebijeenkomsten
 • Inhoud introductiebijeenkomsten

‘Verantwoordelijkheden’ gildeleden:

 • roulerend verzorgen inhoud verdiepings- en gildebijeenkomst (in overleg met OC)
 • initiatief nemen voor bijeenkomsten/activiteiten
 • uitnodigen ‘verdachten van gangmakerschap’ voor introductiebijeenkomst

16 december 2018, Jeanet Bouw, Lia de Vos en Daphne Wiersma