Jaaroverzicht Gangmaken 2017

Graag praten we je bij over de ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden met het op de kaart zetten van ‘het gangmaken’.

In januari 2017 hebben twee gangmakersbijeenkomsten plaatsgevonden. Een waarbij de relatie tussen kwaliteit en gangmaken centraal stond, de andere bijeenkomst richtte zich op het uitwisselen van ervaringen met gangmaken in het medisch en sociaal domein.

In februari hebben we in Sigma-online een blog gepubliceerd met als titel ‘Gangmakers creëer ruimte’. Dit blog ging in op het verlangen van kwaliteitsprofessionals een sterkere verbinding te maken met ‘de leefwereld’ van de mens; ‘datgene wat mensen ervaren en belangrijk vinden’. We kwamen tot de conclusie dat het een specifieke opdracht is voor gangmakers in de kwaliteitswereld van zorg en welzijn om hiervoor meer ruimte te creëren.

In april hebben we, op uitnodiging van Marielle Schipperen, in Amersfoort een meetup gehouden over gangmaken. Hiervoor zijn mensen uit diverse netwerken uitgenodigd. Het was bijzonder om te zien hoe ‘gangmaken’ mensen kan aanspreken, ook wanneer ze zichzelf niet als gangmaker zien. Opvallend vonden we ook de bereidheid om ver te reizen om het verhaal te horen. Er waren deelnemers uit Goes, Leeuwarden en Enschede.

Vooruitlopend op onze rol tijdens het nationaal kwaliteitscongres hebben we in mei een blog in Sigma-online gepubliceerd over ‘Gangmaken als verbindende factor’.  We constateerden dat gangmakers een belangrijke rol spelen bij innovaties, juist door hun verbindende rol. Maar ook doordat ze vaak tempo-makers zijn. Ze zijn in staat te versnellen, te remmen en op het juiste moment over te stappen op andere wegen.

Op 1 juni stonden we tijdens het 21e Nationaal Kwaliteitscongres met een Meet & Greet tafel en we hebben twee lunchtafels begeleid met de centrale vraagstelling ‘Hoe creëer jij ruimte om gang te maken in verandering?’

Op 8 juni hebben we op universiteit Twente voor de kwaliteitsfunctionarissen een workshop ‘Gangmaken en kwaliteit’ georganiseerd. Met elkaar zijn we opzoek gegaan naar gangmakerskenmerken die men belangrijk vond voor het eigen functioneren, de rol van tegenkrachten, zowel in jezelf als in de organisatie én wat nodig was om samen het gangmaken te kunnen versterken.

En op 15 juni heeft de eerste intervisiebijeenkomst plaatsgevonden, specifiek gericht op gangmakersproblematiek.

In juli heeft een introductiebijeenkomst gangmaken plaatsgevonden. Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in ‘gangmaken’.

In Augustus is een blog gepubliceerd over ‘Gangmaken en de toekomst van kwaliteit’. We vroegen ons af of gangmakers de voorlopers zijn van een andere manier van kijken naar kwaliteit. Het is immers inherent aan een gangmaker dat deze, los van zijn formele functie en of er wel of niet een kwaliteitslabel aan hangt, de drive heeft om ervoor te zorgen dat ‘de goede dingen goed worden gedaan’. De taal, de tools en de theorieën die je gebruikt om daar te komen zijn niet belangrijk. Als de beweging maar op het juiste moment ontstaat en het juiste resultaat wordt behaald.

In augustus hebben we met ons drieën (Jeanet, Daphne en Lia) twee echte heidagen gehouden. We hebben daar onder andere besproken waar we over twee jaar willen zijn, de rol van het gangmakersgilde, wat we willen ontwikkelen/aanbieden en de vormgeving en inrichting van de website www.gangmaken.nu

In september hebben we de mensen benaderd die of aanwezig waren geweest op de gangmakersbijeeenkomsten in januari of tijdens de introductiebijeenkomst in juli. We hebben ze gevraagd of ze lid wilden worden van het Gangmakersgilde.

In totaal zijn er nu 17 Gildeleden.

Het lidmaatschap van het Gilde staat open voor eenieder die zich herkent als gangmaker. Gangmakers zijn mensen die op een specifieke manier werken aan complexe veranderingen. Gangmaken gaat over bewegen, verbinden inspireren en belangen bijeenbrengen. Altijd met het grotere doel voor ogen. Wij gaan niet toetsen of iemand een ‘echte’ gangmaker is. We stellen wel als voorwaarde dat iemand bij een introductiebijeenkomst is geweest waar uitleg heeft plaatsgevonden wat wij onder gangmaken verstaan. En persoonlijk contact is nodig om te ervaren of je je thuis voelt bij het Gilde.

In oktober heeft de tweede intervisiebijeenkomst plaatsgevonden. Intervisiebijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor Gildeleden.

In november hebben we, geïnspireerd op het WRR rapport over het doenvermogen, een blog geschreven over Gangmaken en het ‘doenvermogen’. De constatering dat de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan de zelfredzaamheid van burgers is vergelijkbaar met de steeds hogere eisen die organisaties stellen aan zelfsturing en zelforganisatie. De vraag is hoe je als gangmaker omgaat met het verschil in ‘doenvermogen’ van medewerkers.

Op 16 november heeft de eerste Gilde bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het ‘concept inspiratieaanbod’ besproken. Dit inspiratieaanbod heeft als doel zowel inspiratie te bieden voor het versterken en ontdekken van het individuele gangmakerschap, als ook om de zoektocht naar gangmakerspotentie te activeren en beweging te ontketenen.

Meer informatie staat op de website bij ‘Inspiratieaanbod’.

In december hebben we besloten om vanaf januari 2018 een nieuwsbrief te gaan uitbrengen over de ontwikkelingen en de acties van het gangmakersgilde.

 

Fijne feestdagen en veel plezier met gangmaken in 2018

Daphne Wiersma

Jeanet Bouw

Lia de Vos